هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

نفرات برتر بازیکنان رده های مختلف بانوان و آقایان سال 94:

1-نفرات برتر آقایان آزاد شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
2-نفرات برتر بانوان آزاد شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
3-نفرات برتر زیر18سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
4-نفرات برتر زیر16سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
5-نفرات برتر زیر14سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
6-نفرات برتر زیر12سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
7-نفرات برتر زیر10سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
8-نفرات برتر زیر8سال پسران شهرضا:
نفر اول:دانیال چاوشی
نفر دوم:
نفر سوم:
9-نفرات برتر زیر6سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
10-نفرات برتر زیر18سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
11-نفرات برتر زیر16سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
12-نفرات برتر زیر14سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
13-نفرات برتر زیر12سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
14-نفرات برتر زیر10سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
15-نفرات برتر زیر8سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
16-نفرات برتر زیر6سال پسران شهرضا:
نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم: