هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

چارت تشکیلاتی هیات شطرنج شهرستان شهرضا  :

1- اقای عباس پورمند ................................. ریس هیات

2- خانم فروغ ممیز  ................................... نایب ریس

3- آقای فرزاد جمالی ................................. دبیر هیات

4- آقای حسین قدیری ............................... کمیته ی مربیان

5- آقای سید وحید موسوی ........................ کمیته ی مسابقات

6- آقای سید علی موسوی......................... کمیته ی انضباطی

7- خانم مژگان اسحاقی ............................ کمیته ی داوران

8-خانم راحله افشاری ............................... امور فرهنگی و روابط عمومی